Platíte si životní pojištění? Uveďte jej do daňového přiznání a plaťte nižší daně


Soukromé životní pojištění, přesněji uhrazené pojistné, patří mezi daňově odečitatelné položky. To znamená, že si s jeho pomocí můžete snížit daňový základ a zaplatit méně na daních.

Platíte si životní pojištění? Uveďte jej do daňového přiznání a plaťte nižší daně

Životní pojištění patří mezi takzvané odečitatelné položky, které umožňují optimalizovat daňové povinnosti. V příslušném zákoně jsou označované jako nezdanitelná část základu daně. Slouží ke snížení daňového základu, z něhož se počítá výsledná daň z příjmu. Čím je daňový základ nižší, tím jsou nižší i daně.

Kromě životního pojištění mezi odečitatelné položky patří také:

  • úroky z hypotečního úvěru,
  • příspěvky na penzijní připojištění,
  • doplňkové penzijní spoření.

Přesný popis, jak životní pojištění uvést do daňového přiznání z důvodu uplatnění daňové úlevy najdete v § 15 odst. 6 zákona České národní rady o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Za jakých podmínek lze životní pojištění odečíst z daní

Podmínkou je, aby daňový poplatník byl zároveň pojistníkem a pojištěným a smlouvu o životním pojištění uzavřel s pojišťovnou:

  • oprávněnou k provozování pojišťovací činnosti na území ČR na základě zvláštního právního předpisu,
  • působící na území členského státu EU nebo EHP.

K vyplacení pojistného plnění, ať už jednorázově nebo formou renty, může dojít nejdříve po 5 letech ode dne uzavření pojistné smlouvy a současně v kalendářním roce, kdy pojištěný dosáhne věku 60 let. Navíc nesmí být vyplacen žádný jiný příjem, jež není součástí plnění a nesouvisí s ukončením smlouvy.

V případě smluv s pevně stanovenou jednorázovou pojistnou částku pro případ dožití, musí jít minimálně pojistnou částku ve výši 40 000 Kč při pojistné době na 5 až 15 let, nebo 70 000 Kč s pojistnou dobou přesahující 15 let.

Daňový odpočet životního pojištění není možný, pokud před skončením pojistné doby dojde k výplatě pojistného plnění či jiného příjmu nebo z důvodu předčasného ukončení.

O kolik životní pojištění sníží daňový základ

Od daňového základu lze v rámci daňového přiznání za předešlý rok vždy odečíst pojistné za celé zdaňovací období, tedy celý rok. Maximální částka, kterou lze odečíst za rok 2021 činí 24 000 Kč.

To znamená, že životní pojištění daňový základ sníží nejvýše o 3 600 Kč za rok. Tuto sumu není možné překročit ani v případě většího počtu sjednaných smluv o životním pojištění. Pojistné se sice sčítají, ale jen do této maximální částky.

VÍTE, KDE přesně ve formuláři daňového přiznání najdete část, která se týká životního pojištění? Najdete ji ve 3. oddílu jako položku číslo 49.

Předčasné ukončení životního pojištění a daňové přiznání

V případě předčasného ukončení či zrušení pojistné smlouvy o životním pojištění dříve než po zákonem stanovených 60 měsících a dosažením věkové hranice 60 let (například z důvodu výplaty pojistného plnění) je pojištěný povinen zpětně zdanit všechny částky, o které si ponížil daňový základ za uplynulých 10 let stejně jako ostatní příjmy.

Výjimku představuje výplata pojistného plnění z důvodu úmrtí pojištěného, nebo vzniku nároku na starobní či invalidní důchod III. stupně z důvodu invalidity III. stupně.

« Informace o souborech cookies a jejich využívání | O peníze ve Sberbank lidé nepřijdou. Dříve či později by je měli dostat téměř všichni »
Autor: Tom Vašina

Vystudovaný ekonom

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla . Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Komentáře


Kolik si chcete půjčit?

Částka: 15 000 Kč
První půjčka zdarma

Vyberte si z promo akcí půjčkových společností a získejte půjčku s úrokem 0%.

Chci využít akci

Doporučené půjčky